Przepisy.pl - Przepisy kulinarne - Twoja baza przepisów pixel

Regulamin Konkursu „Smaki Świata w Twojej kuchni”

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Smaki Świata w Twojej kuchni” jest firma 9 bits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 81B/51A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323228, NIP: 701-017-48-28, REGON: 141733294.
 2. Celem Konkursu jest promocja portalu przepisy.pl, należącego do Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258512, NIP: 521-339-03-41.
 3. Administratorem danych osobowych jest firma Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134 (dalej także jako „Unilever”).
 4. Fundatorem Nagród i przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i n. Kodeksu cywilnego jest Organizator.
 5. „Konkurs” - konkurs „Smaki Świata w Twojej kuchni” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 7. „Zwycięzca” – osoba, której zgłoszenie w Konkursie zostanie nagrodzone.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem Serwisu Facebook (https://www.facebook.com/przepisypl/), przy czym w Konkursie mogą brać udział tylko osoby posiadające swoje aktywne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem Facebook. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami serwisu Facebook.
 3. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi i będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili oraz poprzez przystąpienie do Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w treści posta konkursowego oraz pod adresem internetowym :https://www.przepisy.pl/regulamin
 6. Konkurs trwa od 6 do 20 września 2021 r. do godziny 23:59, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 Regulaminu. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie do 11.10.2021 r.
 7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy powinni posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jest jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania i może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Unilever Poland Services sp. z o.o., Unilever Polska sp. z o.o., Unilever Polska S.A. lub podmiotów biorących udział w organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z takimi osobami w faktycznym pożyciu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) nadzorującą przebieg Konkursu.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u przepisy.pl (https://www.facebook.com/przepisypl/) odpowiedzi na zadanie konkursowe, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Dodanie komentarza z odpowiedzią na Facebooku jest równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu.

§ 4. ZASADY KONKURSU

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu niniejszego Konkursu i regulaminu strony Facebook.com, jak też w przypadku publikowania wpisów naruszających powszechnie obowiązujące przepisy, w tym obraźliwe, naruszające dobre imię, dobra osobiste, prawa lub interes osób trzecich.
 2. Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub Unilever Polska Sp. z o.o. lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wybrać jedno danie z kuchni świata dostępnych na stronie https://www.przepisy.pl/przepisy/kuchnie-swiata, własnoręcznie je przygotować i wykonać jego zdjęcie. W komentarzu pod postem należy napisać TAK (co jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych), dodać pełną nazwę dania i załączyć zdjęcie dania (zdjęcie należy wykonać w poziomie, wraz z widocznym w tle zdjęcia napisem „przepisy.pl”). Autorzy 16 najlepszych zdjęć otrzymają Nagrody. Dodatkowo zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie przepisy.pl w sekcji „Przepisy w Waszym wykonaniu”. Komisja Konkursowa nie będzie brała pod uwagę propozycji odpowiedzi Uczestników udzielonych w ramach innych konkursów w przeszłości, zawierających zdjęcia skopiowane z innych portali internetowych, a także tych, które są niezgodne z niniejszym regulaminem.
 4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać przez 15 kolejnych dni od daty publikacji posta konkursowego, tzn. na zadanie z dnia 6.09.2021 r. brane pod uwagę będą odpowiedzi udzielone do 20.09.2021 r. do godz. 23:59.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną odpowiedź, która może zostać nagrodzona. W przypadku kilku zgłoszeń od jednej osoby, pod uwagę jury brana będzie pierwsza pod względem chronologicznym odpowiedź.
 6. Unilever Polska Sp. z o.o. nabywa prawa autorskie do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej z chwilą wydania Nagrody. Nabyte prawa autorskie obejmują następujące pola eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieciach telefonii komórkowej. Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi konkursowej, a także wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika, wykonywanie wskazanych praw autorskich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 7. Oprócz otrzymania Nagrody Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania dalszej płatności za przeniesienie ww. praw autorskich.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Poprzez Nagrody rozumie się 6 nagród pierwszego stopnia i 10 nagród drugiego stopnia o łącznej wartości 1916,00 PLN brutto.

• Nagroda pierwszego stopnia: ryżowar marki Tefal (RK102811) + paczka produktów marki Knorr, o łącznej wartości 201,00 PLN brutto.

• Nagroda drugiego stopnia: zestaw produktów marki Knorr + rękawica kuchenna z logo przepisy.pl, o łącznej wartości 71,00 PLN brutto.

2. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę.

3. Kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia.

4. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. Nagrody otrzyma 16 osób, które opublikują najładniejsze zdjęcia, spełniające wszystkie warunki konkursowe. Pod uwagę komisji będzie brana estetyka i pomysłowość.

5. O wygranej Zwycięzca Konkursu powiadamiany jest na fanpage’u przepisy.pl w komentarzu pod postem konkursowym w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

6. Zwycięzca w komentarzu zostanie poproszony o wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku (adresat: przepisy.pl). Pod warunkiem weryfikacji tożsamości Zwycięzcy (na podstawie tego, czy adresatem wiadomości jest ten sam profil na Facebooku, z którego została zamieszczona zwycięska odpowiedź), zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres wysyłki Nagrody, numer telefonu).

7.  Zwycięzca ma 7 dni na wykonanie czynności opisanych w punkcie 6. W przypadku niezachowania powyższego terminu Nagroda pozostaje w rękach Organizatora, bez obowiązku jej przyznania innym osobom.

8. Organizator jest odpowiedzialny za wydanie nagród. Nagrody wysyłane będą z udziałem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej w terminie do 11.10.2021 r. po wyłonieniu Zwycięzców i skompletowaniu danych do wysyłki do wszystkich Zwycięzców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, a także nieprawidłowe dane wysyłkowe i w związku z tym niemożliwość dostarczenia Nagród.

9. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.

10.Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

11. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania wszystkich Nagród w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (w tym zbyt małej liczby estetycznych zdjęć) lub jeśli zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.

12. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

a. odmówi przyjęcia Nagrody;

b. kontakt ze Zwycięzcą nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;

c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

13. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

14. Zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 11,11% wartości nagrody, które nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest firma Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305.
 2. Administrator danych osobowych powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych informuje, że:

1) dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane przez niego podczas zamieszczania odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz następnie w formularzu, a więc: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, numer telefonu Uczestnika, są przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu wyboru Zwycięzcy, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, publikacji informacji o Zwycięzcach Konkursu oraz ich odpowiedziach na fanpage’u https://www.facebook.com/przepisypl/, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją Konkursu;

2) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wpisanie słowa „TAK” na początku lub na końcu komentarza stanowiącego rozwiązanie zadania konkursowego, jest to warunek przystąpienia do Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagrody;

3) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane. Realizacja powyższych praw przez Uczestnika może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości poczty e-mail na adres inspektora ochrony danych Unilever: privacy.pl@unilever.com;

d) Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i Organizatora prawnie i księgowo.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem. Dane osobowe Zwycięzców będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 7. ZGODA NA PUBLIKACJĘ

 1. Wysyłając zgłoszenia do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację do celów promocyjnych Unilever.
 2. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania treścią przez Unilever lub Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko Unilever lub Organizatorowi wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z jakimikolwiek roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Unilever lub Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Unilever Polska Sp. z o.o. niewyłącznej licencji (z prawem udzielania dalszych licencji) na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych (ale nie krócej niż na okres 5 lat) i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi konkursowej, a także wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Smaki Świata w Twojej kuchni”, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. tj. z 2018, poz. 165).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.09.2021 r.